Báo cáo thống kê

Chọn “Thống kê doanh thu” để xem thống kê doanh thu của doanh nghiệp theo năm muốn xem. Chọn xuất ra file để xuất báo cáo ra file Excel.

Thống kê doanh thu,lợi nhuận của công ty theo năm, tháng, thống kê thu nhập của từng nhân viên công ty

Liên hệ dùng thử phần mềm