Lập kế hoạch công việc

Lập kế hoạch công việc là chức năng giúp nhân viên tạo và báo cáo các công tác sẽ thực hiện trong ngày. Người phụ trách chấm công có thể xem và phê duyệt công việc thực hiện.

Liên hệ dùng thử phần mềm