Quản lý cơ hội

Quản lý cơ hội sale thành công với mỗi khách hàng, giúp tiếp kiệm thời gian và tăng cao tính hiệu quả trong kinh doanh. Thể hiện rõ mức độ quan tâm của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ. Từ đó tập trung khai thác các khách hàng tiềm năng cao hơn trong khi vẫn không bỏ qua các khách hàng khác. Nắm rõ mức độ quan tâm của khách hàng với sản phẩm để có phương pháp kinh doanh phù hợp

Liên hệ dùng thử phần mềm