Quản lý khách hàng

Phần mềm quản lý các thông tin khách hàng cũng như nhu cầu khách hàng. Từ mỗi nhu cầu sẽ đưa ra các gợi ý đến các bất động sản phù hợp.

Ngoài ra còn có thông tin về chăm sóc khách hàng và nhu cầu kahchs hàng.

Liên hệ dùng thử phần mềm