Quản lý hệ thống

Các trường thông tin: Tên doanh nghiệp, Tỉnh/thành, Địa chỉ, Điện thoại, Ảnh Logo là các thông tin cơ bản của doanh nghiệp để hiển thị với người dùng.

Các thông tin cấu hình phía dưới là cấu hình quyền truy cập và xem thông tin đối với các nhóm tài khoản và kiểm tra trùng lặp dữ liệu. Các cấu hình này ảnh hưởng lớn đến hệ thống nên cần xem xét kỹ về hoạt động của hệ thống và nhu cầu của bản thân đơn vị trước khi thay đổi:

Cấu hình lọc nhu cầu khách hàng: Quyền truy cập và xem thông tin về nhu cầu khách hàng với sản phẩm dịch vụ nhất định.Mặc định: Tất cả mọi người đều xem được, tuy vậy chỉ có admin và người phụ trách có thể sửa, xóa thông tin.

Cấu hình lọc báo cáo công việc: Quyền truy cập và xem thông tin về báo cáo công việc của nhân sự. Mặc định: Chỉ có Admin và người phụ trách được xem.

Kiểm tra dữ liệu nhu cầu khách hàng bị trùng: Kiểm tra trùng lặp thông tin khách hàng theo tiêu chí nhất định.

Liên hệ dùng thử phần mềm