Quản lý hợp đồng mua bán xe

Quản lý hợp đồng mua bán xe của với cac  khách hàng. Các thông tin khách hàng, thông tin xe, các thông tin tài chính...Theo dõi trạng thái xúc tiến hợp đồng .

Theo dõi khoản tài chính từ doanh thu, đã thanh toán, đặt cọc...

Liên hệ dùng thử phần mềm