Quản lý khách hàng

Phần mềm quả lý thông tin khách hàng, thông tin nhu càu khách hàng. Thông tin xe cần mua, thông tin liên hệ , nhân viên phụ trách. Với vỗi khách hàng, hệ thông tự động đưa ra gợi ý đến các xe có thông số phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Liên hệ dùng thử phần mềm