Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng:

- Thông tin liên hệ rõ ràng

- Nhu cầu khách hàng chi tiết

- Phân quyền nhân viên chăm sóc, quản lý chặt chẽ

- Lưu vết lịch sử thay đổi thông tin, chăm sóc đầy đủ

Danh sách thông tin khách hàng

 

Thông tin chi tiết về khách hàng

 
Liên hệ dùng thử phần mềm