Quản lý lương - hoa hồng

Quản lý lương, hoa hồng của nhan viên doanh nghiêp của bạn.

 

Có thể chọn thêm bảng lương nhân sự toàn bộ nhân viên hoặc thêm cho từng nhân sự của doanh nghiệp.

Liên hệ dùng thử phần mềm