Quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch vào ra của doanh nghiệp. Thống kê chi phí, doanh thu đạt được của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tài chính

Liên hệ dùng thử phần mềm