Quản lý hệ thống, phân quyền

Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống

Hiện tại hệ thống có nhiều vai trò ứng với các quyền khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Quyền của các vai trò có thể được thay đổi trong “Cấu hình hệ thống”. Tuy vậy, để tránh phức tạp trong sử dụng hệ thống, không nên phân quá nhiều vai trò. Các vai trò quan trọng:

+ Tài khoản Admin: Admin có thể dùng nút “Chọn làm Admin” ở bên phải

danh sách phân quyền để đặt tài khoản làm Admin. Tài khoản Admin có toàn quyền xem, sửa, xóa đối với các thông tin; tham gia sửa đổi, cài đặt hệ thống. Một hệ thống có thể có nhiều admin, và admin có quyền chọn tài khoản khác làm Admin, hoặc hủy quyền admin của tài khoản khác. Vì vậy, nên cẩn trọng khi sử dụng quyền này.

+ Nhân viên: Tài khoản nhân viên thông thường. Có thể thêm mới các thông tin về bất động sản, khách hàng,… (không xem được danh sách nhu cầu tìm bất động sản của người khác); xem, sửa, xóa thông tin chi tiết các bất động sản, khách hàng tự mình đăng; xem, sửa bất động sản, khách hàng được admin giao phụ trách/khai thác. Đối với các bất động sản không đăng, không được giao và có công khai thì không xem được thông tin liên hệ chủ sở hữu. Không truy cập được phần quản lý “Hệ thống”.

+ Trưởng phòng: Ngoài các quyền của tài khoản nhân viên, Trường phòng có quyền xem thông tin và nhận báo cáo, thống kê công việc của tất cả thành viên trong phòng/ban được giao phụ trách. Không có quyền xóa thông tin của nhân viên đã nhập.

+ Hành chính: Tài khoản hành chính ngoài các quyền của nhân viên, có quyền xem đối với tất cả dữ liệu bất động sản trong hệ thống (không bao gồm thông tin liên hệ của khách hàng, địa chỉ chi tiết của bất động sản và danh sách khách hàng). Có quyền thêm , sửa, xóa các thông tin tại các mục Thu, Chi, Lương – Hoa hồng

+ Cộng tác viên: Chỉ có thể xem, sửa, xóa các thông tin của chính tài khoản nhập vào. Xem được thông tin bất động sản đang công khai trên hệ thống (không bao gồm địa chỉ chi tiết, thông tin liên hệ, thông tin chủ sở hữu, thông tin nhân viên phụ trách và khai thác). Chỉ xem được thống kê về khách mới và khách đã xem của chính tài khoản.

Cấu hình hệ thống

Các trường thông tin: Tên doanh nghiệp, Tỉnh/thành, Địa chỉ, Điện thoại, Ảnh Logo là các thông tin cơ bản của doanh nghiệp để hiển thị với người dùng truy cập.

Các thông tin cấu hình phía dưới là cấu hình quyền truy cập và xem thông tin đối với các nhóm tài khoản và kiểm tra trùng lặp dữ liệu.

Chú ý: Các cấu hình này ảnh hưởng lớn đến hệ thống nên cần xem xét kỹ về hoạt động của hệ thống và nhu cầu của bản thân đơn vị trước khi thay đổi. Tốt nhất nên tham khảo hỗ trợ kỹ thuật trước khi thay đổi.

+ Cấu hình lọc bất động sản: Quyền truy cập và xem thông tin trong kho bất động sản của hệ thống. Mặc định: Tất cả mọi người đều xem được, tuy vậy chỉ có admin và người phụ trách có thể sửa, xóa thông tin. Đối với nhân viên không được giao bất động sản không xem được thông tin về chủ sở hữu bất động sản.

+ Cấu hình lọc nhu cầu khách hàng: Quyền truy cập và xem thông tin về nhu cầu khách hàng cần mua/thuê bất động sản. Mặc định: Tương tự như đối với bất động sản

+ Cấu hình lọc báo cáo công việc: Quyền truy cập và xem thông tin về báo cáo công việc của nhân sự. Mặc định: Chỉ có Admin và người phụ trách được xem.

+ Kiểm tra dữ liệu bất động sản bị trùng: Khi thêm mới một bất động sản, hệ thống sẽ kiểm tra xem trường dữ liệu nhập vào đã có trong kho dữ liệu hay chưa. Mặc định: Kiểm tra theo số điện thoại.

+ Kiểm tra dữ liệu nhu cầu bất động sản: Tương tự như trên, khi thêm mới một nhu cầu bất động sản, hệ thống sẽ kiểm tra xem trường dữ liệu nhập vào đã có trong kho dữ liệu hay chưa. Mặc định: Kiểm tra theo số điện thoại.

+ Phân quyền truy cập theo các đặc tính riêng: Theo diện tích, khoảng giá, cấp bậc tài khoản, theo quận, theo loại hình bđs, theo màn hình (menu chuyên mục của hệ thống)

Liên hệ dùng thử phần mềm